Všeobecné obchodní podmínky

Cílem společnost Learniga Pro s.r.o. poskytuje služby v oblasti dalšího vzdělávání. Své služby poskytuje jak soukromým osobám (fyzickým osobám), tak obchodním společnostem či institucím (právnickým osobám). Podmínky, které nejsou ustanoveny v těchto všeobecných obchodních podmínkách se dále řídí platnou legislativou, jako je občanský zákoník, obchodní zákoník a zákon o ochraně spotřebitele.

1. Vymezení pojmů
Prodávající – Poskytovatelem vzdělávacích služeb, provozovatelem webového portálu Learniga.cz a správcem osobních údajů pro potřeby zpracování objednávek a realizaci vzdělávacích služeb je společnost Learniga Pro s.r.o., Na Folimance 2155/15, 120 00 Praha 2 – Vinohrady, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, spisová značka C314908. Pro potřeby komunikace se obracejte na e-mail: info@learniga.cz.
Kupující – Kupujícím může být soukromá osoba (fyzická osoba), obchodní společnost nebo státní instituce (jako úřad, škola, spod.) – právnické osoby, která si u prodávajícího objedná vzdělávací služby prostřednictvím webového portálu Learniga.cz.

Služba – Službou je v kontextu webového portálu Learniga.cz označována nabídka účasti kupujícího na vzdělávací akci pořádané prodávajícím, účast kupujícího na online vzdělávací akci (webináři), vzdělávací materiály v tištěné nebo elektronické podobě, které si může kupující prostřednictvím webového portálu Learniga.cz objednat, konzultační služby nebo poradenská činnost poskytovaná kupujícímu.
Uživatel – Uživatelem služeb se stává fyzická nebo právnická osoba, která řádně uhradila smluvní cenu za poskytnuté služby.

Kupní smlouva – Kupní smlouva vzniká aktem objednávky některé služby na webovém portálu Learniga.cz. Nedílnou součástí kupní smlouvy se stávají i všeobecné obchodní podmínky v aktuálním znění. Jejich případná pozdější změna nemá vliv na plnění podmínek, které z nich vyplývali v době uzavření objednávky.
Řádná úhrada služby – Den připsání částky za objednané služby na účet prodávajícího je považován za den řádné úhrady služby kupujícím.

Jazyk smlouvy – Kupní smlouva i všeobecné obchodní podmínky jsou uzavírány v českém jazyce, a to i pro kupující z jiných zemí, než je Česká republika.

2. Uzavření smlouvy a možnosti odstoupení od smlouvy
Kupní smlouva je mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena v okamžiku dokončení objednávky v „košíku“ na webovém portálu Learniga.cz a potvrzením objednávky ze strany prodávajícího. Kupní smlouvu lze uzavřít pouze písemnou nebo elektronickou formou (objednávkou služeb na webovém portálu Learniga.cz nebo e-mailem). V případě potřeby uzavřít smlouvu písemnou formou, obraťte se na kontaktní e-mail.

V průběhu objednávky služeb je kupující vyzván k registraci uživatelského účtu. Pokud tak učiní, bude mu na jeho uživatelském účtu, po řádné úhradě služby, k dispozici služba (elektronické povahy – vzdělávací materiál, odkaz na webinář apod.) a bude ji moci využívat bez časového omezení.

Pokud si uživatelský účet kupující při objednávce služby nezaregistruje, může jej zaregistrovat kdykoliv později na webovém portálu Learniga.cz nebo prostřednictvím žádosti, zaslané na e-mail prodávajícího.

Kupní smlouvu nelze uzavřít pomocí kontaktního formuláře, či formuláře pro hodnocení služby, které jsou k dispozici na webovém portálu Learniga.cz. Tyto formuláře slouží pouze pro zaslání nezávazných dotazů či hodnocení služby.

Kupní smlouva je uložena na straně prodávajícího v elektronické podobě a není přístupná. Kupující má dostupné informace o realizovaných objednávkách prostřednictvím jeho uživatelského účtu v podobě historie objednávek.
Prodávající si vyhrazuje právo kupní smlouvu neuzavřít, v případě, že kupující učiní objednávku na službu, která je vlivem technické nebo organizační chyby zjevně chybná (např. chybná cena, místo plnění, či jiné parametry služby), a to i v případě, pokud bylo zasláno automatické potvrzení objednávky kupujícímu. Prodávající o takové skutečnosti, že nastala chyba ve službě neprodleně kupujícího informuje a kupní smlouva může být uzavřena na základě upravené nabídky kupujícímu.

Kupující může odstoupit od kupní smlouvy za těchto podmínek v závislosti na povaze služby, kterou si objednal:

a) Služba „hmotné“ povahy (elektronický vzdělávací materiál, tištěný vzdělávací materiál) – Kupující má právo od smlouvy odstoupit nejpozději do 14 dnů od objednání služby bez udání důvodů. Pokud tak učiní, bude mu vrácena plná výše uhrazené částky na jeho bankovní účet. Uživatel se také zavazuje, že pokud odstoupí od smlouvy v této lhůtě nebude nadále využívat služby, nepořídil si kopie služby a pokud ano, zavazuje se takové kopie odstranit, případně vrátit prodávajícímu. Po uplynutí této lhůty může využít uživatel možnosti reklamace.

b) Služba „nehmotné“ povahy (účast na vzdělávací akci – např. seminář, školení, workshop, webinář apod.) – Kupující má právo od smlouvy odstoupit do 14 dnů od objednání služby, a to bez udání důvodů. Pokud tak učiní, bude mu vrácena plná výše uhrazené částky na jeho bankovní účet. Je-li doba od uzavření smlouvy do plánovaného termínu konání vzdělávací akce, kterou si kupující objednal, kratší než lhůta 14 dnů, bude postupováno dle storno podmínek.

Odstoupení od smlouvy může kupující i uživatel učinit písemnou formou zasláním na komunikační e-mailovou adresu prodávajícího.

3. Cena služby, platební podmínky
Cena služby uvedená na webovém portálu Learniga.cz je bez daně z přidané hodnoty (DPH). DVPP kurzy jsou pro školní instituce osvobozeny od DPH.

Cena služby nezahrnuje náklady na využívání elektronických prostředků pro přístup ke službě ze strany uživatele. Uživatel tak bere na vědomí, že pro přístup ke službě využije vlastních elektronických prostředků, zejména pak datového připojení. Jejich využívání se řídí tarifem, který má uživatel uzavřený s poskytovatelem takové služby.

Cena služby nezahrnuje náklady na dopravu uživatele na místo plnění služby (místo konání vzdělávací akce). Cena služby nezahrnuje náklady na doručení v případě hmotné povahy služby (tištěný výukový materiál).

Cenu za služby kupující uhradí na základě zaslaných podkladů pro platbu. Kupujícímu bude po potvrzení objednávky vystavena faktura s potřebnými údaji pro provedení řádné úhrady.

Řádnou úhradu lze provést pouze převodem na účet prodávajícího, který je součástí faktury.

V případě reklamace či odstoupení od kupní smlouvy bude částka vrácena kupujícímu nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy a na bankovní účet, ze kterého byla provedena řádná úhrada kupujícím. Vzniknou-li případně náklady spojené s odstoupením od smlouvy nebo s reklamací je prodávající oprávněn takové náklady jednostranně odečíst od částky, kterou bude prodávající kupujícímu vracet.

4. Dodací podmínky
Službu může uživatel konzumovat na dálku pomocí prostředků elektronické komunikace prostřednictvím svého účtu na webovém portálu Learniga.cz.

V případě prezenční vzdělávací akce je služba konzumována namístě určeném prodávajícím. O způsobu konzumace služby je uživatel vždy informován v podrobných informacích ke službě uvedených na webovém portálu Learniga.cz nebo v podrobných informacích ke službě, které obdrží na svůj e-mail.

Tištěné vzdělávací materiály budou zaslány na adresu nebo dodací adresu kupujícího přepravní společností.
Pokud si uživatel nepřevezme fyzicky zásilku a zásilka bude zaslána zpět prodávajícímu, považuje se to za odstoupení od smlouvy a kupujícímu bude částka vrácena.

5. Reklamace služby

Uživatel služby má právo nejpozději do 10 dnů od dodání nebo konzumace služby podat reklamaci na kvalitu služby.

V případě uznání reklamace prodávající kupujícímu vrátí cenu služby nebo její poměrnou část nejpozději do 14 dnů od uznání reklamace na účet kupujícího, ze kterého proběhla řádná úhrada.

Reklamaci lze provést pouze písemnou formou zasláním na komunikační e-mail prodávajícího.

6. Storno podmínky

V případě, že uživatel odstoupí od kupní smlouvy do 14 dní od objednání služby a provedl již řádnou úhradu, nebudou účtovány žádné storno poplatky.

Pokud uživatel odstoupí od smlouvy ve lhůtě delší než 15 dní před plánovaným termínem vzdělávací akce (prezenční či online webináře) a provedl řádnou úhradu, nebudou účtovány žádné storno poplatky.

Pokud uživatel odstoupí od smlouvy ve lhůtě kratší než 15 dní před plánovaným termínem vzdělávací akce (prezenční či online webináře) a provedl řádnou úhradu, je oprávněn prodávající účtovat storno poplatek ve výši 50 % z řádné úhrady.

Pokud uživatel odstoupí od smlouvy ve lhůtě kratší než 10 dní před plánovaným termínem vzdělávací akce (prezenční či online webináře) a provedl řádnou úhradu, je oprávněn prodávající účtovat storno poplatek ve výši 100 % z řádné úhrady.

Storno poplatky budou započteny proti řádné úhradě účastníka.

7. Rozsah služby a práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího

Řádnou úhradou vzniká kupujícímu nárok na konzumaci služby ať již v podobě online zdrojů, online vzdělávací akce – webináře, účastí na prezenční vzdělávací akci, doručením vzdělávacích materiálů na e-mail uživatele nebo fyzickou doručovací adresu uživatele.

Uživatel má právo neomezeného přístupu k zakoupeným online elektronickým vzdělávacím materiálům.
Uživatel má právo přístupu k online vzdělávací akci – webináři, pouze v počtu osob, který je uveden v objednávce služby uživatele.

Uživatel má právo osobní účasti na prezenční vzdělávací akci v počtu osob, uvedených v objednávce služby uživatele.

Uživatel má právo na technickou podporu pro připojení k online vzdělávací akci, a to prostřednictvím kontaktů uvedených v podrobných informacích ke službě uvedených na webovém portálu Learniga.cz nebo zaslaných na e-mail uživatele.

Uživatel je povinen dbát pokynů prodávajícího pro realizaci vzdělávací akce.

Uživatel je povinen mít vlastní donesené elektronická zařízení na prezenční vzdělávací akci v technickém stavu odpovídajícím technickým normám pro provoz elektrických zařízení.

Uživatel má povinnost chránit autorský obsah získaný prostřednictvím služby a nevytvářet kopie elektronických vzdělávacích materiálů, případně šířit záznamy online vzdělávacích akcí třetím osobám.

Prodávající má povinnost řádně spravovat údaje poskytnuté kupujícím v rámci smluvního vztahu.
Poskytnou neprodleně kupujícímu přístup k online vzdělávacím materiálům prostřednictvím uživatelského účtu.
Zajistit zřízení uživatelského účtu, pokud tak uživatel neučinil v průběhu objednávky a požádá o to písemnou formou zasláním na komunikační e-mail prodávajícího.

V případě nedostupnosti služby je prodávající povinen přiměřenou formou informovat uživatele a v co nejkratší době službu obnovit.

8. Autorská práva

Služba je autorským dílem prodávajícího a uživateli se neposkytuje právo šířit dílo dále třetím osobám. Uživatel se zavazuje, že nebude šířit třetím osobám internetové adresy s přístupem k online vzdělávacím akcím – webinářům.
Uživatel souhlasí s tím, že konzumace zakoupených služeb není anonymní a přístup ke službě je monitorován, zejména při přístupu k online vzdělávacím materiálům a online vzdělávacím akcím – webinářům. Prodávající monitoruje uživatelské jméno a IP adresu, ze které se ke službě přistupuje.

Uživatel se zavazuje, že nebude pořizovat záznam služby jakýmikoliv technickými prostředky.

Prodávající si vyhrazuje právo využít autorská díla uživatele, která vzniknou při konzumaci služby pro potřeby propagace akce, propagace činnosti prodávajícího nebo pro účely prezentace odborných textech nebo vzdělávacích materiálech. Uživatel tímto poskytuje prodávajícímu nevýhradní licenci k užívání takto vzniklých uživatelových autorských děl.

V průběhu plnění služby bude prodávající provádět audio i video záznam, případně pořizovat fotodokumentaci. Uživatel poskytuje právo prodávajícímu takové materiály, na nichž bude zachycen, či na nich bude zachycena práce uživatele v rámci vzdělávací akce, používat pro prezentaci služby, propagaci prodávajícího nebo v odborných textech a vzdělávacích materiálech.

9. Závěrečná ustanovení

K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

Stížnosti kupujícího na plnění služby může kupující zasílat na komunikační e-mail prodávajícího.

Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení GDPR“) související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely plnění kupní smlouvy, pro účely jednání o kupní smlouvě a pro účely plnění veřejnoprávních povinností prodávajícího plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu.

Kupující souhlasí ve smyslu ustanovení § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), ve znění pozdějších předpisů, se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu či na telefonní číslo kupujícího. Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 nařízení GDPR související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely zasílání obchodních sdělení plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu.

Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

Pokud službu objednává zahraniční kupující, bere na vědomí, že vzájemný vztah je upraven dle platné legislativy České republiky.

Všeobecné smluvní podmínky jsou účinné od 1.1.2020